Dans

Testarea aptitudinilor artistice

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Media notelor se calculează ca medie aritmetică, cu sutimi, fără rotunjire, din notele acordate separat.

Notă:

  1. Conform p. 38 al Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini se constituie, prin ordinul directorului, Comisiile de examinare la probele de aptitudini. Acestea se constituie pe specialităţi (inclusiv, pe catedre la care se studiază instrumentele muzicale respective) și sunt compuse din:

2.  Proba de testare a abilităților de interpretare instrumentală sau vocală la specialitățile Muzicologie, Dirijare corală și Canto se evaluează de către comisii formate din doi, trei profesori specialiști în domeniu.

3.  Subiectele pentru biletele de examinare și Dicteul muzical vor fi elaborate de către cadrele didactice ale Catedrei de Muzicologie.

4.  Repertoriul pentru proba de interpretare se va interpreta din memorie. Candidații vor avea asupra sa clavirele, iar instituția va asigura corepetiția.

5.  Media finală la Probele de aptitudini ale fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu sutimi, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele constitutive pentru fiecare specialitate după cum urmează:

6.  Candidaţii care nu au fost admişi la specialitatea Interpretare instrumentală se pot prezenta la alte specialităţi, în limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare și a unui orar de examinare suplimentar.

7.  La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu muzical, pentru specialitățile la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei de admitere constituie prin ordin Comisia de contestare, alcătuită din președinte și 2-3 membri, cadre didactice de specialitate. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.

Calendar

Acte necesare

Taxa de înscriere

Depunere online

Rezultatele admiterii