Misiune & Strategie

Ce facem?

Formăm specialiști de o înaltă ținută profesionistă, oferim forme speciale de învăţământ profesional şi de formare a cadrelor necesare în domeniul artelor.

 


Cum?

 • Prin dezvoltarea fiecărui elev în conformitate cu potenţialul său maxim, accentul fiind pus pe dezvoltarea competenţelor-cheie care îi permit încadrarea socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • Prin îmbinarea coerentă a procesului instructiv-didactic cu numeroasele acţiuni extracurriculare.
 • Prin diversificarea serviciilor educaţionale: cursuri de formare continuă, certificări, suporturi și elaborări didactice.

 


VALORILE ȘI PRINCIPIILE NOASTRE

Calitate   Echitate   Etică   Aspirație VIZIUNE

Cine suntem?

O instituţie de învăţământ profesional tehnic care furnizează servicii de educaţie şi de pregătire profesională în domeniul educației și instruirii artistice.

 

Ce dorim?

Asigurarea și dezvoltarea proceselor de educație și de formare profesională la standarde de calitate necesare asigurării competitivității în spațiul național și în cel european al învățământului în domeniul artelor de nivel mediu.

 


OBIECTIVE

 • Asigurarea creşterii capacităţii de inovare şi de creativitate a elevilor;
 • Formarea profesională la specialităţile cerute de piaţa muncii;
 • Promovarea prin educaţie a unui sistem de valori de referinţă în societate;
 • Formarea deprinderilor de învăţare permanentă necesare pentru creşterea capacităţii de adaptare la locul de muncă;
 • Asigurarea condiţiilor pentru educaţie complementară, extracurriculară şi extraşcolară;
 • Orientarea profesionistă şi ghidarea în carieră;
 • Formarea personalității responsabile capabile să decidă asupra propriului traseu de dezvoltare personală.

 


DIRECȚII STRATEGICE

 • Promovarea oportunităţilor educaţionale;
 • Asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională bazată pe competențe și ajustată la necesitățile reale ale economiei naționale și la tendințele de dezvoltare a acesteia;
 • Renovarea și diversificarea bazei tehnico-materiale și exploatarea rațională a resurselor;
 • Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei formării profesionale şi pentru o mai bună inserţie socială a absolvenţilor;
 • Organizarea conducerii operaţionale, participative şi performante la nivelul Centrului cu scopul îmbunătăţirii capacităţii organizatorice şi întărirea disciplinei muncii la toate nivelurile de personal.