Posturi Vacante

ATENŢIE CONCURS!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de profesori: 
 
 • profesor de filozofie – 1 unitate;
 • profesor de psihologia comunicării – 1 unitate;
 • profesor de discipline muzical-teoretice, 2 unități;
 • profesor de orchestrație – 1 unitate;
 • profesor de violoncel – 1 unitate;
 • profesor de contrabas – 1 unitate;
 • corepetitor (interpretare instrumentală) – 1 unitate;
 • corepetitor (dirijare corală și canto) – 3 unități.                                                                                                                                           

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare în domeniu, au o vechime în muncă de activitate didactică de cel puțin 2 ani; cunosc limba română și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcțiilor de profesori vor depune un dosar la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, care va include obligatoriu următoarele acte:
1. cererea de participare la concurs; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii; 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic; 5.  curriculum vitae perfectat după modelul EuroPass; 6. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv:
 • copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul;
 • recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, pe parcursul ultimilor 5 ani;
 • performanţele profesionale si manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale;
 • lista publicațiilor didactice și științifice;
 • participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative sau la alte proiecte relevante etc.
Actele vor fi depuse personal sau printr-un reprezentat, prin poștă sau prin email, în termen de 10 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, la secția resurse umane a Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”,  situat pe adresa: 2043, Chișinău, str. Hristo Botev, 4, br. 13, între orele 8:30 – 17:00. Data-limită de depunere a actelor –29 august 2019, ora 17.00. 
Informații suplimentare puteți obține la secția resurse umane, șef Ana Juc: tel: (+373) 022-77-84-25; 022-77-84-14; mob.069690152 e-mail: anajuc78@gmail.com web: https://ceneaga.md/despre-noi/posturi-vacante/

 


ATENŢIE PRELUNGIREA CONCURSULUI!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție: 
✓ șef de secție pentru asigurarea calității,  0,5 unități;șef de secție didactică (interpretare instrumentală), 1 unități;   ✓ șef de secție didactică (muzicologie, dirijare corală, canto, discipline socio-umane și reale), 1 unități.                                                                                                                                                     

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, au o vechime în muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani; cunosc limba română, sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de șef de secție vor prezenta la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării în presă și pe pagina web www.ceneaga.md a anunțului, următoarele acte:
1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat in anexa nr. 1 a Regulamentului; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic; 5. copia carnetului de munca autentificat; 6. curriculum vitae perfectat după modelul EuroPass, specificat în anexa nr. 2 a Regulamentului; 7. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog), pentru exercitarea funcției; 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale si manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice si științifice etc. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
Actele din dosarul de concurs pot fi autentificate la notar, certificate, „corespunde cu originalul” sau de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează ori prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a se putea verifica validitatea lor.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, situat pe adresa: 2043, Chișinău, str. Hristo Botev, 4, br. 13, între orele 8:30 – 17:00. Data-limită de depunere a actelor –27 iunie 2018, ora 17.00. 
Informații suplimentare puteți obține la secția resurse umane, șef Ana Juc: tel: (+373) 022-77-84-25; mob.069690152 e-mail: anajuc78@gmail.com web: https://ceneaga.md/despre-noi/posturi-vacante/

ATENŢIE CONCURS!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție: 
șef de secție pentru asigurarea calității,  0,5 unități;șef de secție didactică (interpretare instrumentală), 1 unități;   ✓ șef de secție didactică (muzicologie, dirijare corală, canto), 1 unități.                                                                                                                                                     

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, au o vechime în muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani; cunosc limba română, sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de șef de secție vor prezenta la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării în presă și pe pagina web www.ceneaga.md a anunțului, următoarele acte:
1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat in anexa nr. 1 a Regulamentului; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic; 5. copia carnetului de munca autentificat; 6. curriculum vitae perfectat după modelul EuroPass, specificat în anexa nr. 2 a Regulamentului; 7. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog), pentru exercitarea funcției; 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale si manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice si științifice etc. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
Actele din dosarul de concurs pot fi autentificate la notar, certificate, „corespunde cu originalul” sau de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează ori prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a se putea verifica validitatea lor.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, situat pe adresa: 2043, Chișinău, str. Hristo Botev, 4, br. 13, între orele 8:30 – 17:00. Data-limită de depunere a actelor –07 iunie 2018, ora 17.00. 
Informații suplimentare puteți obține la secția resurse umane, șef Ana Juc: tel: (+373) 022-77-84-25; mob.069690152 e-mail: anajuc78@gmail.com web: https://ceneaga.md/despre-noi/posturi-vacante/

Bibliografia concursului

pentru ocuparea funcției de șef de secție al Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”
1. DOCUMENTE GENERALE
2. MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR
3. PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
4. FINANȚARE
 1. 1.1 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
 2. 1.2 Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial;
 3. 1.3 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
 4. 1.4 Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013);
 5. 1.5 Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md;
 1. 2.1 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”;
 2. 2.2 Cadrul de referințe al curriculumului pentru învățămîntul profesional tehnic, OME nr. 1128 din 26.11.2015;
 3. 2.3 Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, Monitorul Oficial nr. 206-210, art. nr. 1363);
 4. 2.4 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013);
 5. 2.5 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (ordinul Ministerului Educației nr. 234 din 25 martie 2016);
 6. 2.6 Regulamentul-cadrul de organizare și funcționare a Centrului de Excelență, Monitorul Oficial nr. 13-19, art. nr. 53;
 7. 2.7 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, Monitorul Oficial nr. 206-210/1362 din 07.08.2015;
 8. 2.8 Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015 „cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”;
 9. 2.9 Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, Ordinul Ministerului Educației nr. 1205 din 16.12.2015;
 10. 2.10 Ordinul Ministerului Educației cu privire la aprobarea și implementarea Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate nr. 811 din 14 iulie 2014.
 1. 3.1 Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.1989;
 2. 3.2 Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013;
 3. 3.3 Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
 1. 4.1 Hotărârea de Guvern nr. 125 din 15.02.2001 „Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”
 2. 4.2 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”.

 

 


ANUNȚ!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, organizator al concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct în educație, în temeiul deciziei Comisiei de concurs, Proces verbal nr. 2 din 29.12.2017, comunică rezultatele concursului:

Învingător al concursului la funcția de director adjunct în educație se desemnează dl Vasiliu Ion.

Candidatul va fi anunțat personal despre rezultatul concursului prin e-mail sau telefon.


ANUNȚ!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, în temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct, Proces verbal nr. 1 din 22.12.2017 și în urma evaluării curriculum vitae al  candidatului prin contrapunerea datelor din curriculum vitae și a documentelor confirmative, anunță:

Candidatul admis la concurs pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct în educație:
 • Vasiliu Ion, profesor la Catedra de discipline socio-umane și reale GDS.

Interviul de concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori adjuncți se va desfășura la data de 29 decembrie 2017, ora 1200,   biroul 15,   etajul 1 .

Interviul va consta în expunerea contextului general și a viziunii manageriale inovative a candidatului privind realizarea funcției la care aspiră în următorii 5 ani.

Membrii comisiei de concurs vor adresa întrebări privind organizarea managementului educațional.

Bibliografia tematică este expusă pe panoul informativ al CEEA ,,Ștefan Neaga”, etajul 1.


ATENŢIE CONCURS!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de:                                                                                    ✓ director adjunct în educație.                                                                                                                                                         

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, au o vechime în muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani; cunosc limba română, sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct în educație vor prezenta la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, personal, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării în presă și pe pagina web www.ceneaga.md a anunțului, următoarele acte:
1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat in anexa nr. 1 a Regulamentului; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic; 5. copia carnetului de munca autentificat; 6. curriculum vitae perfectat după modelul EuroPass, specificat în anexa nr. 2 a Regulamentului; 7. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog), pentru exercitarea funcției; 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale si manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice si științifice etc. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, situat pe adresa: 2043, Chișinău, str. Hristo Botev, 4, cab. 13, între orele 8:30 – 17:00. Data-limită de depunere a actelor –21 decembrie 2017, ora 17.00. 
Informații suplimentare puteți obține la secția resurse umane, șef Ana Juc: tel: (+373) 022-77-84-25; mob.069690152 e-mail: anajuc78@gmail.com web: https://ceneaga.md/despre-noi/posturi-vacante/

Bibliografia concursului

pentru ocuparea funcției de director adjunct al Centrului de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”
1. DOCUMENTE GENERALE
2. MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR
3. PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
4. FINANȚARE
 1. 1.1 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
 2. 1.2 Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial;
 3. 1.3 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
 4. 1.4 Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013);
 5. 1.5 Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md;
 6. 1.6 Legea privind controlul tutunului al Republicii Moldova, nr.278 din 14.12.2007;
 7. 1.7 Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008, Monitorul Oficial Nr. 143-144 din 05.08.2008.
 1. 2.1 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”;
 2. 2.2 Cadrul de referințe al curriculumului pentru învățămîntul profesional tehnic, OME nr. 1128 din 26.11.2015;
 3. 2.3 Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, Monitorul Oficial nr. 206-210, art. nr. 1363);
 4. 2.4 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013);
 5. 2.5 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (ordinul Ministerului Educației nr. 234 din 25 martie 2016);
 6. 2.6 Regulamentul-cadrul de organizare și funcționare a Centrului de Excelență, Monitorul Oficial nr. 13-19, art. nr. 53;
 7. 2.7 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, Monitorul Oficial nr. 206-210/1362 din 07.08.2015;
 8. 2.8 Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015 „cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”;
 9. 2.9 Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, Ordinul Ministerului Educației nr. 1205 din 16.12.2015;
 10. 2.10 Ordinul Ministerului Educației cu privire la aprobarea și implementarea Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate nr. 811 din 14 iulie 2014.
 1. 3.1 Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.1989;
 2. 3.2 Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013;
 3. 3.3 Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
 1. 4.1 Hotărârea de Guvern nr. 125 din 15.02.2001 „Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”
 2. 4.2 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”.

 


ANUNȚ CONCURS  PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR ADJUNCT ÎN EDUCAȚIE


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de:                                                                                                                                  ✓ director adjunct în educație.                                                                                                                                                         

 
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, au o vechime în muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani; cunosc limba română, sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct în educație vor prezenta la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, personal, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării în presă și pe pagina web www.ceneaga.md a anunțului, următoarele acte:
1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat in anexa nr. 1 a Regulamentului; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic; 5. copia carnetului de munca autentificat; 6. curriculum vitae perfectat după modelul EuroPass, specificat în anexa nr. 2 a Regulamentului; 7. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog), pentru exercitarea funcției; 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale si manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice si științifice etc. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, situat pe adresa: 2043, Chișinău, str. Hristo Botev, 4, cab. 13, între orele 8:30 – 17:00. Data-limită de depunere a actelor –30 noiembrie 2017, ora 17.00. 
Informații suplimentare puteți obține la secția resurse umane, șef Ana Juc: tel: (+373) 022-77-84-25; mob.069690152 e-mail: anajuc78@gmail.com web: https://ceneaga.md/despre-noi/posturi-vacante/

Bibliografia concursului

pentru ocuparea funcției de director adjunct al Centrului de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neaga”
1. DOCUMENTE GENERALE
2. MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR
3. PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
4. FINANȚARE
 1. 1.1 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
 2. 1.2 Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial;
 3. 1.3 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
 4. 1.4 Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013);
 5. 1.5 Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md;
 6. 1.6 Legea privind controlul tutunului al Republicii Moldova, nr.278 din 14.12.2007;
 7. 1.7 Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008, Monitorul Oficial Nr. 143-144 din 05.08.2008.
 1. 2.1 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”;
 2. 2.2 Cadrul de referințe al curriculumului pentru învățămîntul profesional tehnic, OME nr. 1128 din 26.11.2015;
 3. 2.3 Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, Monitorul Oficial nr. 206-210, art. nr. 1363);
 4. 2.4 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013);
 5. 2.5 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (ordinul Ministerului Educației nr. 234 din 25 martie 2016);
 6. 2.6 Regulamentul-cadrul de organizare și funcționare a Centrului de Excelență, Monitorul Oficial nr. 13-19, art. nr. 53;
 7. 2.7 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, Monitorul Oficial nr. 206-210/1362 din 07.08.2015;
 8. 2.8 Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015 „cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”;
 9. 2.9 Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, Ordinul Ministerului Educației nr. 1205 din 16.12.2015;
 10. 2.10 Ordinul Ministerului Educației cu privire la aprobarea și implementarea Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate nr. 811 din 14 iulie 2014.
 1. 3.1 Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.1989;
 2. 3.2 Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013;
 3. 3.3 Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
 1. 4.1 Hotărârea de Guvern nr. 125 din 15.02.2001 „Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”
 2. 4.2 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”.

ANUNȚ!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, organizator al concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct în probleme de gospodărie, în temeiul deciziei Comisiei de concurs, Proces verbal nr. 2 din 19.06.2017, comunică rezultatele concursului:

Învingător al concursului la funcția de director adjunct în probleme de gospodărie se desemnează dl Roșca Gheorghii.

Candidatul va fi anunțat personal despre rezultatul concursului prin e-mail sau telefon.


ANUNȚ!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, organizator al concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori adjuncți, în temeiul deciziei Comisiei de concurs, Proces verbal nr. 3 din 12.06.2017 și a rezultatului desfășurării interviului, comunică rezultatele concursului:

Învingător al concursului la funcția de director adjunct în educație este desemnat dl Belîi Vitalie. Învingător al concursului la funcția de director adjunct pentru instruire este desemnată dna Manoila Iana. Învingător al concursului la funcția de director adjunct pentru instruire la Filiala din or. Tvardița este desemnată dna Cara Ala.

ANUNȚ!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, în temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori adjuncți, Proces verbal nr. 1 din 12.06.2017 în urma examinării dosarelor candidaților și în urma evaluării curriculum vitae prin contrapunerea datelor din curriculum vitae și a documentelor confirmative, anunță:

Candidatul admis la concurs pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct în probleme de gospodărie.

 • Roșca Gheorghii

 Interviul de concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct în probleme de gospodărie se va desfășura la data de 19 iunie 2017, ora 900, biroul 15, etajul 1.

 Interviul va consta în expunerea contextului general și a viziunii manageriale inovative a candidatului privind realizarea funcției la care aspiră în următorii 5 ani.

 Bibliografia tematică este expusă pe panoul informativ al CEEA ,,Ștefan Neaga”, etajul 1.

 

ANUNȚ!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, în temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori adjuncți, Proces verbal nr. 2 din 30.05.2017 și în urma evaluării curriculum vitae al fiecărui candidat prin contrapunerea datelor din curriculum vitae și a documentelor confirmative, anunță:

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori adjuncți: Director adjunct în educație:
 • Belîi Vitalie, profesor la Catedra de discipline socio umane și reale, GDS;
 • Stancov Cristina, profesor la Catedra de dirijat coral, GDD;
 Director adjunct pentru instruire:
 • Manoila Iana, profesor la Catedra de muzicologie, GDI;
 • Savan Irina, profesor la Catedra de instrumente cu corzi, GDD;
 Director adjunct pentru instruire la Filiala din or. Tvardița:
 • Cara Ala, profesor Filiala din or. Tvardița, GDD;
 • Vlaicova Sofia, profesor Filiala din or. Tvardița, GDD.
 

Interviul de concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori adjuncți se va desfășura la data de 12 iunie 2017, ora 900,   biroul 15,   etajul 1 .

Interviul va consta în expunerea contextului general și a viziunii manageriale inovative a candidatului privind realizarea funcției la care aspiră în următorii 5 ani.

Membrii comisiei de concurs vor adresa întrebări privind organizarea managementului educațional.

Bibliografia tematică este expusă pe panoul informativ al CEEA ,,Ștefan Neaga”, etajul 1.


 

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR ADJUNCT ÎN PROBLEME DE GOSPODĂRIE


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct în probleme de gospodărie.

 
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani; cunosc limba română, sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de directori adjuncți vor prezenta, la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, personal în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării pe pagina web www.ceneaga.md a anunțului, următoarele acte:

1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat in anexa nr. 1 a Regulamentului; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia carnetului de munca autentificat; 5. curriculum vitae perfectat după modelul EuroPass, specificat în anexa nr. 2 a Regulamentului; 6. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog), pentru exercitarea funcției; 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice si științifice etc. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
Actele vor fi depuse la Centrul de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neaga”, situat pe adresa: 2043, Chișinău, str. Hristo Botev, 4, cab. 13, între orele 8:30 – 17:00. Data-limită de depunere a actelor –11 iunie 2017, ora 17.00.
Informații suplimentare puteți obține în Secția Resurse umane, șef Ana Juc: tel: (+373) 022-77-84-25; mob.069690152 e-mail: anajuc78@gmail.com; web: https://ceneaga.md/despre-noi/posturi-vacante/

Bibliografia concursului

pentru ocuparea funcției de director adjunct în probleme de gospodărie la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”
1. DOCUMENTE GENERALE
 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994)
 2. Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial;
 3. Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008 Monitorul Oficial Nr. 143-144 din 05.08.2008.

ANUNȚ!


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”, în temeiul deciziei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante  de directori adjuncți, Proces verbal nr. 1 din 22.05.2017 și în urma examinării dosarelor candidaților, anunță:

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori adjuncți:

Director adjunct pentru instruire:
 • Manoila Iana, profesor la Catedra de muzicologie, GDI;
 • Savan Irina, profesor la Catedra de instrumente cu corzi GDD;
 Director adjunct în educație:
 • Belîi Vitalie, profesor la Catedra de discipline socio umane și reale GDS;
 • Stancov Cristina, profesor la Catedra de dirijat coral,GDD;
Director adjunct pentru instruire la Filiala din or. Tvardița:
 • Cara Ala, profesor Filiala din or. Tvardița, GDD;
 • Vlaicova Sofia profesor Filiala din or. Tvardița, GDD.

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTORI ADJUNCȚI


Instituția Publică Centrul de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neaga” anunță concurs pentru ocuparea funcților de directori adjuncți:

✓ director adjunct pentru instruire; ✓ director adjunct în educație; ✓ director adjunct în probleme de gospodărie; ✓ director adjunct pentru instruire la Filiala din or. Tvardița.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, are vechime în muncă în activitatea didactică cel puțin 5 ani și deține grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani; cunosc limba română, sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de directori adjuncți vor prezenta, la Centrul de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neaga”, personal în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării în presă și pe pagina web www.ceneaga.md a anunțului, următoarele acte:

1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat in anexa nr. 1 a Regulamentului; 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic; 5. copia carnetului de munca autentificat; 6. curriculum vitae perfectat după modelul EuroPass, specificat în anexa nr. 2 a Regulamentului; 7. certificatul medical care atestă faptul ca persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog), pentru exercitarea funcției; 8. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale si manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice si științifice, etc. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
 
Actele vor fi depuse la Centrul de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neaga”, situat pe adresa: 2043, Chișinău, str. Hristo Botev, 4, cab. 13, între orele 8:30 – 17:00. Data-limită de depunere a actelor –18 mai 2017, ora 17.00.Informații suplimentare puteți obține în secția resurse umane, sef Ana Juc: tel: (+373) 022-77-84-25; mob.069690152 e-mail: anajuc78@gmail.com

Bibliografia concursului

pentru ocuparea funcției de director adjunct al Centrului de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neaga”
1. DOCUMENTE GENERALE
2. MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR
3. PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
4. FINANȚARE
 1. 1.1 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994)
 2. 1.2 Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial;
 3. 1.3 Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
 4. 1.4 Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013);
 5. 1.5 Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md;
 6. 1.6 Legea privind controlul tutunului al Republicii Moldova, nr.278 din 14.12.2007;
 7. 1.7 Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008 Monitorul Oficial Nr. 143-144 din 05.08.2008.
 1. 2.1 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”;
 2. 2.2 Cadrul de referințe al curricumului pentru învățămîntul profesional tehnic, OME nr. 1128 din 26.11.2015
 3. 2.3 Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, Monitorul Oficial nr. 206-210, art. nr. 1363);
 4. 2.4 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013);
 5. Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile (ordinul Ministerului Educației nr. 234 din 25 martie 2016);
 6. 2.5 Regulamentul-cadrul de organizare și funcționare a Centrului de Excelență, Monitorul Oficial nr. 13-19, art. nr. 53;
 7. 2.6 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, Monitorul Oficial nr. 206-210/1362 din 07.08.2015;
 8. 2.7 Hotărârea Guvernului nr. 853 din 14.12.2015 „cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar”;
 9. 2.8 Planul-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, Ordinul Ministerului Educației nr. 1205 din 16.12.2015.
 10. 2.9 Ordinul Ministerului Educației cu privire la aprobarea și implementarea Sistemului de Credite de Studii în învățămîntul mediu de specialitate nr. 811 din 14 iulie 2014
 1. 3.1 Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89;
 2. 3.2 Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013;
 3. 3.3 Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
 1. 4.1 Hotărîrea de Guvern nr. 125 din 15.02.2001 „Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”
 2. 4.2 Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 „cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar”;