Cazare

Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Centrul de Exelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”

 

Aprobat la ședința Consiliului de administrație

Proces verbal nr.    din        2016

Director  CEEA „Ștefan Neaga”

Gheorghe Perju

 

REGULAMENTUL

PRIVIND CAZAREA ÎN CĂMINUL  CEEA „ȘTEFAN NEAGA”

 

 

 

Chișinău 2016

 

Capitolul I.

Dispoziţii generale

Art. 1. Căminul este o unitate aflată în proprietatea, administrarea şi folosinţa CEEA ”Ștefan Neaga”, care asigură condiţii de viaţă şi studiu pentru elevi. Acesta funcţionează pe întreaga perioadă a anului de ănvățământ.

Art. 2. Cazarea în cămin se face, la sfirșitul lunii august, pe bază de cerere nominală, depusă la secretariatul  instituției.

Art. 3. Repartiţia locurilor de cazare se efectuiază pe catedre ținând cont de efectivul elevilor cu domiciliul stabil  în afara municipiului Chișinău.

Art. 4. Repartizarea locurilor de cazare pe specialități se face ţinând cont de:

 1. capacitatea de cazare, respectiv de efectivul locurilor de cazare din cămin;
 2. cifra de şcolarizare a elevilor (băieți și fete), care va fi comunicată anual, până la sfârsitul lunii iunie, pedagogului social și indententului căminului de către secția studii.

Art. 5. La nivelul CEEA ”Ștefan Neaga”, se constituie o Comisie de repartizare a spațiului locativ, care are obligaţia de a analiza toate cererile de cazare; de a întocmi listele cu elevii care vor beneficia de cazare conform criteriilor de cazare; de a transmite listele la directorul adjunct educație cu cel puţin două zile de începerea cazării.

Capitolul II.

Criterii de cazare în cămin

Art. 6. Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare elevilor este cel al performanţei în activitatea școlară și comportament decent .

Art. 7. În cămin pot fi cazaţi:

 1. Toț efectivul de elevi, care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km de municipiul Chișinău, pe întreaga perioadă a studiilor /4 ani
 2. Cadrele didactice (titulari) şi alte categorii de angajaţi, care nu au domiciliul stabil în limita a 20 de km municipiul Chișinău, pe durata stabilită în contractual de chirie.

Art. 7. Cazarea efectivă în cămin a studenţilor se face de către administratorul căminului şi Comisia de repartizare cu cel mult două zile înainte de începerea anului școlar, conform prevederilor prezentului Regulament. În zilele de cazare, activitatea va fi monitorizată de către Comisie. Pentru organizarea acţiunii de cazare, Comisia  va fi aviza preventiv beneficiarii despre programul de activitate, se va prezentă la locul desfăşurării cazării cu cel puțin o zi înainte de începerea efectivă a activităţii de cazare.

 Art. 8. Cazarea elevilor în cămin presupune:

 1. Prezentarea următoarelor acte:
 2. Bulletin de identitate ;
 3. Copie după buletin;
 4. Certificat medical eliberat de lucrătorul medical al instituției
 5. Încheierea contractului de închiriere între CEEA „Ștefan Neaga” şi elev
 6. Plata taxei de cazare.
 7. Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual sau colectiv.

Capitolul III Cazarea pe perioada de vară

 Art.9 Pe perioada vacanţei de vară a elevilor, căminul funcţionează în sistem unităţi de cazare. Administrația CEEA ”Ștefan Neaga” va stabili odăile care vor rămâne deschise pe toată perioada verii. Cazarea se va face la tarifele aprobate de către instituție

Art. 10. Vor beneficia de cazare la tarifele aplicate în timpul anului școlar elevii, cadrele didactice şi alte categorii de angajaţi ai instituției. Beneficiarii vor depune o cerere cu justificarea necesității de cazare în această perioadă.

Art. 11. Pot beneficia de cazare  (pe lună/ zi) alte persoane care solicită cazare pe perioada vacanţei de vară în baza unei cereri adresată directorului instituției.

Capitolul IV  Tarife de cazare

Art. 12. Tarifele de cazare sunt aprobate anual de către Administrația CEEA „Ștefan Neaga”.

Art. 13 Comisia de repartizare a spațiului locativ este formată din:

 1. Directorul adjunct educație- președinte;
 2. Intendentul căminului
 3. Pedagogul social
 4. Reprezentanții catedrelor de specialiate
 5. Reprezentantul comitetului sindical
 6. Reprezentantul Consiliului elevilor

Art. 14. Comisia are următoarele atribuţii:

 1. să nominalizeze elevii beneficiari ai locurilor de cazare în baza prezentului Regulament;
 2. să nu repartizeze locuri de cazare studenţilor nominalizaţi de către administrația CEEA „Ștefan Neaga” ca urmare a încălcării în mod repetat sau grav a prevederilor regulamentelor în vigoare
 3. să completeze Registrul de cazare

.

Capitolul V. Alte dispoziţii

Art. 15.  În cămin  nu se vor caza, pe parcursul anului școlar, alte persoane (care nu au statut de elev al CEEA „Ștefan Neaga”); elevi/studenţi de la alte instituţii de învăţământ (în afara studenţilor AMTAP, absolvenți ai instituției)

Art. 16. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplică, în funcţie de gravitatea faptelor, următoarele sancţiuni:

 1. Mustrare verbală;
 2. Avertizar;
 3. Mustrare, mustrare aspră;
 4. Excluderea din cămin pe o perioadă de la un semestru până la un an;
 5. Pierderea definitivă a dreptului de cazare pe durata studiilor.

Art. 17. Sancţiunile de la literele a) şi b) se vor aplica de către indententul căminului şi pedagogul social.  Sancţiunile prevăzută la literele c), d)  și e) se vor aplica, la propunerea intendentului, pedagogului social, Consiliului căminului cu avizul Comisiei de disciplină și monitorizare a frecvenței de către Directorul CEEA ”Ștefan Neaga”

 Art. 18. Hotărârea de sancţionare se ia în termen de trei zile de la constatarea abaterii şi identificarea autorului. Audierea celui în cauză este obligatorie.  Hotărârea se va aduce la cunoştinţa sancţionatului, se va face publică şi se va anunţa șefului de catedră, dirigintelui, care vor consemna sancţiunea în dosarul elevului.

Art. 19. Elevii sancţionaţi au dreptul să conteste hotărârea de sancţionare în termen de trei zile, calculat de la data comunicării hotărârii de sancţionare, la Consiliul de administrație al CEEA”Ștefan Neaga”. Contestaţiile celor sancţionaţi se soluţionează în termen de trei zile de la înregistrarea lor.

Art. 33. Contractul de chirie (Anexa 1) face parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 34. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Consiliul de administrație al CEEA „Ștefan Neaga”.

                                          CONTRACT  DE  ÎNCHIRIERE

Nr. ________  din  ________

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”, care activează în baza statutului cu sediul în mun. Chişinău, str.Hristo Botev 4, reprezentată prin directorul  Perju Gheorghe, în calitate de Gestionar al păroprietăţii de stat

şi

1.2[1] ____________________________, fiul (fiica) lui ________________ şi a _______________, student(ă) la specialitatea  ___________, anul ___, cu domiciliul în localitatea ______________, str. ___________ nr. ____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, raionul ____________, posesor al Buletinului de identitate seria _____ nr. ___________, eliberat de _________________ la data de _________, cod personal ___________________, în calitate de Chiriaş.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea unui pat-loc în căminul de pe strada Hristo Botev 4/2, camera ____, a instalaţiilor şi spaţiilor comune aferente, precum şi a inventarului prevăzut în procesele-verbale de predare-primire, întocmite la cazare.

Art. 3. TERMENUL  CONTRACTULUI

3.1. Termenul de închiriere este de la _________________ până la _________________ .

Art. 4. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. Tariful lunar de cazare pat /loc este stabilit conform taxei de cazare aprobate.

4.2. Plata chiriei se va efectua în avans în două rate: în luna septembrie – pentru  semestru I; în luna ianuarie –  pentru semestru II.

4.4. În caz de neplată a chiriei după data de 10 a lunii următoare, proprietarul va percepe penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere. După 60 de zile de neplată a chiriei chiriaşul va fi exclus din cămin.

4.5. Nu se percepe fond de cămin şi alte taxe de întreţinere.

Art. 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

5.1. Gestionarul are următoarele drepturi şi obligaţii:

5.1.1. Să predea camera cu dotările aferente, specificate în obiectul contractului, în stare corespunzătoare folosinţei pentru destinaţia de locuinţă, pe bază de proces-verbal de predare‑primire.

5.1.2. Să asigure condiţii normale de viaţă şi de studiu în spaţiul oferit.

5.1.3. Să asigure permanent (inclusiv sâmbăta) curăţenia în spaţiile de folosinţă comună ale căminului (holuri, oficii, săli de lectură, scări, grupuri sanitare comune) şi în spaţiile aferente căminului.

5.1.4. Să asigure execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare pentru utilizarea spaţiilor de folosinţă comună ale căminului.

5.1.5. Să asigure paza în cămin, dotările necesare pentru respectarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de pază contra incendiilor.

5.1.6. Să verifice modul în care chiriaşul foloseşte şi întreţine camera închiriată, inventarul dat spre folosinţă şi spaţiile comune ale căminului.

5.1.7. Să recupereze imediat, la data constatării lipsurilor şi deteriorărilor produse bunurilor din cameră şi din spaţiile comune, prin încasarea contravalorii lor şi a manoperei de instalare.

5.1.8. Să încaseze lunar contravaloarea chiriei.

5.2. Chiriaşul are următoarele drepturi şi obligaţii :

 

5.2.1. Să preia camera cu dotările aferente specificate în contract în stare corespunzătoare folosinţei pentru locuit, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

5.2.2. Să achite integral şi la termen chiria pentru locul ocupat în cămin.

5.2.3. Să achite chirie şi pe toată perioada valabilităţii contractului, inclusiv şi în afara termenului prevăzut la p.p.3.1 , dacă nu eliberează camera.

5.2.4. Să folosească în mod corespunzător bunurile din inventarul căminului, instalaţiile electrice şi sanitare puse la dispoziţie, iar la încetarea contractului, să le restituie în starea consemnată în procesul – verbal de predare – primire de la data încheierii contractului.

5.2.5. Să răspundă patrimonial de lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră şi din spaţiile de folosinţă comună. Pagubele materiale se vor suporta direct de către persoanele identificate, iar în cazul neidentificării autorilor faptelor, acestea se plătesc în cote egale de către studenţii care au folosit obiectele şi spaţiile respective.

5.2.6. Să nu efectueze nici o modificare a camerei, a instalaţiilor aferente, a spaţiilor de folosinţă comună şi să nu schimbe folosinţa acestora în alte scopuri decât cele de spaţiu de locuit.

5.2.7. Să nu folosească camera, spaţiile de folosinţă comună sau incinta complexului studenţesc pentru activităţi comerciale ilicite.

5.2.8. Să nu lipească afişe şi anunţuri decât în locurile special amenajate (aviziere).

5.2.9. Să nu subînchirieze camera sau să înstrăineze locul de cazare.

5.2.10. Să locuiască în camera repartizată şi să declare locurile rămase libere în cameră.

5.2.11. Să anunţe administraţia căminului în cazul renunţării la locul de cazare  în cămin cu cel mult 15 zile înainte de la eliberarea propriu zisă a încăperii.

5.2.12. În cazul nerespectări termenului de preaviz cu cel mult 15 zile înainte de la eliberarea propriu zisă a încăperii, acesta va achita suma plăţii pentru închiriere  pe toată durata valabilităţii contractului, indiferent de faptul dacă a locuit sau nu în încăperea închiriată.

5.2.13. Să respecte normele de acces în cămin, normele igienico-sanitare şi cele de prevenire şi stingere a incendiilor.

5.2.14. Să asigure ordinea şi curăţenia în cameră, să nu arunce pe fereastră şi să nu depoziteze în spaţiile comune ale căminului gunoiul menajer. Acesta va fi dus de fiecare locatar la ghena de gunoi aferentă căminului.

5.2.15. Să nu păstreze pe pervazul geamului sau pe suporţi obiecte personale sau alimente.

5.2.16. Să adopte o ţinută şi un comportament civilizat, să respecte normele morale şi de etică şcolară, să colaboreze cu intendentului căminului şi să ia atitudine faţă de actele de indisciplină săvârşite în cămin.

5.2.17. Să păstreze liniştea şi ordinea publică, să nu organizeze petreceri, întruniri, etc. în cameră şi în spaţiile comune ale căminului.

5.2.18. Să nu folosească aparate sau alte instalaţii electrice de încălzire sau de gătit (calorifere, radiatoare, reşouri, grătare, etc.).

5.2.19. Să nu introducă şi să crească animale şi păsări în cămin, să nu introducă, comercializeze şi consume băuturi alcoolice sau substanţe narcotice în cămin; să nu practice jocuri de noroc.

5.2.20. Să nu fumeze în camere şi în spaţiile comune, decât în spaţiile amenajate pentru fumat.

5.2.21. Să se legitimeze şi să permită accesul persoanelor autorizate din partea gestionarului  să exercite controlul în cămin, în vederea constatării modului de respectare a contractului; a organelor de poliţie şi personalului de pază.

5.2.22. Să respecte programul de vizită în cămin până la orele 23.00.

5.2.23. Are obligaţia de a folosi cheia camerei în care a fost repartizat numai pe durata de valabilitate a contractului de închiriere, după care o va restitui intendentului. În cazul în care nu o va restitui, va achita contravaloarea acesteia. Înlocuirea încuietorii la uşa camerei se face doar cu aprobarea intendentului, căruia i se va înmâna o cheie.

5.2.24. Să respecte regulamentul de organizare şi utilizare a reţelei de comunicaţii (internet, TV cablu).

 

Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

6.1. În cazul nerespectării obligaţiilor contractului din partea chiriaşului, acesta va fi sancţionat, după gravitatea faptelor, astfel :

a).   mustrare verbală;

b).   avertisment scris;

c).   excluderea din cămin pe o perioadă de la un semestru până la un an ;

d).   pierderea definitivă a dreptului de cazare pe durata studiilor.

6.2. Pentru sancţiunile prevăzute mai sus, intendentul căminului va anunţa în scris Administraţia instituţiei, care în funcţie de gravitatea faptei va hotărî în privinţa aplicării acestor sancţiuni.

6.3. Hotărârea de sancţionare se ia în termen de cel mult trei zile de la constatarea abaterii şi identificarea autorului, intrând în vigoare la rămânerea definitivă a sancţiunii.

6.4. Studenţii care îşi înstrăinează locul de cazare sau folosesc buletinul/cartea de identitate proprie pentru a caza alte persoane, vor fi excluşi din cămin şi pierd automat dreptul de cazare pe toată perioada studiilor.

6.5. Intendentul căminului va avea o evidenţă exactă a studenţilor sancţionaţi pe care o va afişa la avizierul căminului.

6.6. Contractul nu poate fi utilizat pentru obţinerea domiciliului stabil în mun. Chişinău.

Prezentul contract s-a completat în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 74din 25 ianuarie 2007, precum şi a actelor normative în vigoare privind  tarifele de cazare în căminele studenţeşti.

A fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi, _______________ .

Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”                                            

  Director Gheorghe Perju                                                                            CHIRIAŞ,

 

             ___________________                                                                           ___________________

[1] Datele personale se vor completa cu pix sau stilou, fără ştersături, pe propria răspundere de către student şi se vor verifica de către administrator în momentul predării-primirii camerei cu dotările aferente.