Catedra de ştiinţe socioumane şi reale

Motto:  Zadarnică-i calea spre muzică fără carte.

Misiune:

  • Asigurarea învățământului liceal la profilul Artă;
  • Oferirea serviciilor educaționale de calitate în predarea disciplinelor fundamentale;
  • Dezvoltarea capacității elevilor de a gândi independent, de a aprecia obiectiv rolul culturii generale în formarea abilităților profesionale.

Obiective:

  • Formarea și dezvoltarea competențelor continuative, comportamentului civic, exersarea acestora în cadrul activitățile școlare și extrașcolare;
  • Aplicarea metodelor de predare-învățare-evaluare prin îmbinarea organică a aspectelor teoretice și practice, ținând cont, în același timp, de specificul instituției și activității elevilor.
  • Asigurarea accesibilității materiilor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare;
  • Dezvoltarea creativității și gândirii critice;
  • Asigurarea unei corelații permanente între conținuturile programelor şcolare;
  • Pregătirea şi proiectarea activităţii didactice în corelaţie cu competenţele specifice fiecărei discipline şi în funcţie de potenţialul elevilor.


Scurt istoric şi prezentare

Catedra îşi începe activitatea odată cu înfiinţareainstituţiei în anul 1945. Iniţial s-a numit Catedra disciplinelor de cultură generală, asigurând predarea obiectelor de studiu cu profil muzical şi coregrafie (şef: V. Şvarţ). În 1974 se realizează divizarea disciplinelor pe profiluri, astfel instituindu-se Catedra de ştiinţe sociale (şef: A. Zgardan), Catedra de filologie (şef: L. Bacinina), Catedra de fizică şi matematică (şef: N. Morozan). Fenomenele social-politice şi culturale declanşate în Republica Moldova după destrămarea URSS au condiţionat reorganizări structurale ale unităţilor didactice. Unele catedre au fost dizolvate, altele comasate.

În perioada anilor ’90, catedra s-a numit Obiecte umanistice, fiind condusă succesiv de A. Durnescu, Z. Dvornic, R. Grimalschi, I. Popov. Modernizarea sistemului de învăţământ artistic şi ajustarea sistemului de învăţământ la standardele europene au impus schimbarea conţinuturilor, extinderea domeniilor de competenţă.a acestei importante subdiviziuni Cu actuala denumire catedra activează din 2001, avându-l în frunte pe dr., conf. univ., Vitalie Belâi. În prezent, membrii catedrei predau disciplinele ciclului liceal, precum şi un şir de discipline fundamentale şi de specialitate: psihologia, pedagogia, filosofia, arta vorbirii, mişcarea scenică, bazele legislaţiei în domeniu, protecţia muncii, protecţia civilă, etica profesională şi estetica, istoria culturii, educaţia incluzivă.

Profesorii catedrei desfăşoară o vastă activitate extracurriculară. Printre cele mai semnificative festivităţi sunt: Săptămâna catedrei/lecţii publice, ateliere, recitaluri muzical-poetice, excursii, concursuri şi olimpiade şcolare cu participare externă, cercul muzical-literar, Sărbătoarea limbilor străine, Săptămâna limbii române, Brain Ring matematic, Zilele Francofoniei, Stele eterne – omagiu regretaţilor Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi, Poet născut de veşnicie, dedicate lui poetului Gr. Vieru, La poarta creştinătăţii(1 decembrie), implicarea elevilor în proiecte educaţionale. Un şir de iniţiative au devenit, în timp, tradiţii ale instituţiei: Ziua Dublorului, Lecţia recunoştinţei, spectacol-muzical de Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învăţământ, Balul Bobocilor, Notele recunoştinţei– spectacol de adio al absolvenţilor.

Procesul didactic la catedră este asigurat de cadre didactice de o înaltă ținută profesionistă, deținători ai titlurilor didactice și științifice. Profesorii titulari Vitalie Belîi, Silvia Popov, Veronica Cozma, Ala Pâslaru, Natalia Cimâhov, Corina Manole, Olesea Vranceanu, Oleg Vrabie, precum și cei prim cumul: Ion Vasiliu, Iurie Pușcașu, Nicolae Rotaru, Vasile Cozma, Viorel Brânză desfășoară o prodigioasă activitate didactică, metodico-științifică și extracurriculară.
Printre domeniile prioritare de activitate a corpului profesoral se numără predarea cursurilor conform curriculei disciplinare, programelor analitice, activitatea metodico-ştiinţifică, activităţile extracurriculare, participarea în activitatea organelor de conducere şi în viaţa obştească a instituţiei, dirigenţia.

La catedră activează cele mai tinere cadre didactice ale colegiului, vârsta medie fiind de 34 de ani. Activitatea ştiinţifico-metodică s-a fructificat în ultimii ani prin editarea a două monografii, două suporturi de curs. Profesorii catedrei elaborează numeroase proiecte tehnologice, participă la conferinţe instructiv-metodice, cursuri de formare continuă etc.